Strategický plán rozvoje NNO KB-MS

Abstrakt:
 1. Klub bechtěreviků Moravskoslezský kraj. Tato kapitola obsahuje analýzu neziskové organizace KB-MS podle schématu: Silné stránky, Slabé stránky, Ohrožení, Možnosti a příležitosti (co je reálné, relativně reálné, co je nereálné, neřešitelné), návrh opatření ke změně. Vzhledem k dobré znalosti poměrů v KB-MS je dokumet podrobný jak v části analytické tak i v části návrhu opatření. Část těchto návrhů je již realizována.
 2. Ostatní NNO.V této kapitole je uvedena stručná, subjektivní, analýza ostatních NNO - mimo KB-MS. Je zpracována podle stejného schématu. Je to obecný pohled člověka odjinud. V závěru je konstatována naprostá absence společné VIZE pro NNO v SZ oblasti.
 3. Společné hodnocení NNO v SZ oblasti. Poslední kapitola je věnována všem NNO včetně KB-MS. NNO v SZ oblasti jsou zde rozděleny do dvou velkých skupin: NNO poskytující služby postiženým a NNO organizující služby pro sebe samotné. Stručný rozbor hledá společné a rozdílné rysy obou skupin, konstatuje značnou míru komplementarity a v závěru apeluje na hledání společné cesty vytvořením nové kvality. Zpět Aktuality HOME
A: Klub bechtěreviků Moravskoslezský kraj.
1. Silné stránky organizace:
Lidé s Bechtěrevovou chorobou bývají aktivní a společenští, rádi se organizují. Vzhledem k malému procentu organizovanosti nemocných je možný další rozvoj a růst KB-MS. (organizováno jen cca 3% nemocných). Slabá stránka se zde paradoxně stává také stránkou silnou. Lidé mají neustále bolesti a hledají nějakou pomoc jiného druhu než jsou tablety. Pokud se rozvine činnost předestřená v projektu "Chci se dívat lidem do očí", řada pacientů ji bude využívat, stane se aktivními a budeme silnější.
2. Slabé stránky naší organizace:
Lidé bývají dost nemocní, organizace KB-MS má jen 121 lidí to je pro větší projekty málo, nemáme zatím vlastní finanční zdroje, klienti jsou roztroušeni po celém MS kraji, pravidelná spolupráce a komunikace je obtížná. Organizace KB-MS je nová, málokdo ji zná. Veřejnost ani úřady prakticky neví co je to Bechtěrevova nemoc.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
3. Co naši organizaci ohrožuje:
Existenci a vývoj naší organizace ohrožuje roztříštěnost klientů po celém MS kraji, zdlouhavá komunikace přes klubový časopis "Bechtěrevik" vydávaný v Praze, malé pravomoci vedení krajských organizací KB - zdlouhavé papírování přes Prahu, malé možnosti služeb pro klienty v odlehlých, malých, městech a obcích. Vzhledem k tomu, že teprve začínáme nemůžeme nabídnout prakticky žádnou pravidelnou dotovanou činnost. To způsobuje rychlé opadávání zájmu členů. Dohodnout společnou činnost v rámci MS kraje je takto obtížné. Praha v tom nemůže pomoci potýká se stejnými problémy. Zajišťuje klubový časopis bechtěrevik a vedení společného účetnictví. Celostátní rekondice v Jáchymově pro cca 8% členů - to je málo a daleko, z Ostravska jezdí jen cca 2-3%. Zavedení krajů ohrozí od roku 2003 i tuto aktivitu.
Ohrožuje nás tedy nedostatek aktivních lidí v jednotlivých oblastech MS kraje, nedostatečný informační servis, nedostatek financí, neznalost veřejnosti o chorobě Morbus Bechtěrev a neznalost existence Klubu. Ohrožuje nás nedostatek vazeb na úřady a okolí v oblastech.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
4. Jaké vidím možnosti a příležitosti pro zlepšení situace:
a) Co je reálné, co můžeme využít ihned, co již existuje a může přispět ke zlepšení.
Vzhledem ke krátké historii existence KB-MS je každá pomoc dobrá. V okresních městech existují "Centra služeb pro zdravotně postižené" (CSZP) kde je možné se kontaktovat a využívat zpočátku jejich služeb. Zatím je to snad jen plavání (Ostrava), poskytnutí prostor ke schůzkám (Frýdek-Místek, Opava). Potřeby bechtěreviků jsou poměrně specifické a budeme si muset podmínky pro jejich uspokojení vytvořit sami. CSZP se potýká s problémem značné roztříštěnosti potřeb svých členů a další e xot by jim situaci jen zhoršil.
Určitou možnost spolupráce přece jen vidím. KB-MS má potíže s informovaností veřejnosti a dalších neregistrovaných pacientů - kraj je rozlehlý. Předpokládám možnost zaregistrovat KB-MS v jednotlivých okresech a dodávat tam informace o činnosti KB-MS formou článků do časopisů CSZP. (přihlášky) Občas se totiž v CSZP ptají bechtěrevici zda něco není.
Reálné je také pokusit se získat další aktivní a schopné lidi. Někteří se osvědčí jiní ne. Reálné je, že se nakonec už v roce 2002 podaří získat nějaké prostředky, byť budou nerovnoměrně rozděleny, ale poslouží jako motivace pro větší aktivitu těch ostatních, váhajících. První výsledky zlepší reputaci dosud neznámého KB-MS.
Byly podány žádosti o granty a dotace ve všech městech a obcích MS kraje kde máme své členy. Při dosažení úspěchu se alespoň část cílů stanovených projektem bude realizovat a tím se situace KB-MS stabilizuje. To by byl dobrý počátek - dokáže se, že to jde.
Důležitou roli může sehrát internet. Vlastní internetové stránky budou zdrojem cenných informací jednak pro všechny nemocné, i nečleny KB, ale také pro veřejnost, úřady, sponzory. Důvěryhodnost a kvalita naší společnosti nepochybně vzroste.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
b) Co je relativně reálné:
Při částečném úspěchu projektů KB-MS v roce 2002 je relativně reálné, že se k nám v příštích letech přidají ostatní regionální organizace KB na Moravě. Při větším záběru v aktivitách budeme schopni si zajistit mimořádné podmínky u dodavatelů služeb a najdeme mezi sebou další schopné spolupracovníky pro budoucí činnost. Spolupracovníky s invencí, organizátory, spolupracovníky se známostmi a s odbornými znalostmi. Reálné třeba je, že si na rekondice povezeme svoje odborné spolupracovníky pro rehabilitaci a cvičení. Náklady jim budeme hradit z grantů. Postupně navážeme lepší a odbornější vazby a vytvoříme úplně nový typ spolupráce. Vytvoří se nová kvalita mezi pacienty, terapeuty a lékaři. U zdravotnického personálu poroste odborná úroveň a t řeba se vytvoří možnost jejich budoucí vědecké práce a konečný užitek pro všechny nová kvalita. Je to fantazie? Je, ale není nereálná, dá jen práci. Bez myšlenky a Vize by to asi nešlo. Základní prvky této vize jsem si prošetřil a zatím neznám důvod proč by to nešlo. Podmínkou jsou ovšem peníze.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
c) Co je nereálné:
Domluvit se mezi neziskovkami na společném programu a mluvit jedním hlasem s úřady. Prakticky zde každý hovoří za sebe a ostatní bere spíše jako konkurenci - více krků, méně jídla. Je nereálné aby takové malé neziskovky připravily velký nebo větší projekt, který by mohl přinést novou kvalitu ve službách postiženým i společnosti. Zde hovořím o jednotlivých neziskovkách. Nemají na to sílu, ani kvalifikaci a jejich společenská vážnost je tak malá, že takový projekt těžko někdo vezme vážně. Nereálné je očekávat, že nám někdo něco nabídne sám od sebe.
d) Co je neřešitelné:
Neřešitelné problémy prakticky neexistují. Vše je otázkou času, nasazení, trpělivosti, odvahy, invence, inteligence, hledání partnerů a spojenců, hledání a získávání finančních zdrojů. To vše je na dosah. To co nám chybí je víra v úspěch a víra ve vlastní síly a sounáležitost minimální akceschopné skupiny. Toto se nevztahuje jen k jedné neziskovce, ale platí to i pro případný vyšší celek v NNO.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
e) Jaká konkrétní opatření navrhujeme a komu, aby mohlo dojít ke změně:
Vzhledem k tomu, že se známe málo, vede každé opatření, každá akce ke změnám. Něco se vyvedlo, něco ne. Základem všeho je komunikace a znalost partnerů. Musím(e) lidi přesvědčit, že z toho co se snažím(e) udělat něco skutečně bude. Je nutné zapojit další lidi a o to se teď snažíme. Na počátku byli zvoleni nebo se přihlásili do výboru někteří lidé, ale již krátká doba ukazuje, že ne všichni odvedou tu práci, kterou je třeba udělat. Musíme spolu hovořit, musíme se poznat. Již v tak krátké době se našli jiní lidé, kteří začali pomáhat.
Budeme prosazovat změny jednáním s Prezídiem Klubu bechtěreviků, musíme prosazovat odstranění komunikačních bariér a zvýšení pravomocí výborů v krajích a to přímo do stanov.
Budeme popularizovat existenci Klubu a bechtěreviků vůbec, zřídíme internetové stránky, zásobíme je množstvím informací, navážeme osobní kontakty s OÚ, MÚ a Magistráty, protože neanonymní lidé se odmítají hůře. Budeme popularizovat naši činnost a její smysl.
Musíme rozšířit členskou základnu spoluprací s lékaři, zejména s revmatology, v celém kraji. Rozšíření členské základny zvětší sílu organizace, rozšíří možnosti kontaktů směrem ven a ven a umožní zkvalitnit řídící struktury klubu a tedy i její činnost.
Budeme zřizovat oblastní skupiny ve spádových lokalitách což zajistí lepší dostupnost služeb pro členy oblastí a také zlepší informovanost okolí a postoj potenciálních sponzorů - OÚ, MÚ, do procesu se zapojí více aktivních lidí.
Zúčastníme se spolupráce na integrujících aktivitách NNO v SZ oblasti Krajské rady : MS KRHO a KRZP, Komunitních plánů.. Větší celek umožní připravovat a navrhovat i velké projekty a pak užívat možností z nich plynoucí.
Nahoru Aktuality Zpět HOME Zatím je to jednoduché, protože cokoliv se udělá je dobré.
B: Ostatní NNO.
K bloku B se nemohu dost dobře a kvalifikovaně vyjádřit, neznám jejich situaci, možnosti a vlastně ani aktivity (ostatních neziskovek). Myslím si, že takových lidí je většina a vlastně pochybuji, že existují lidé, kteří to vše znají. Každý člověk "znalý" poměrů a širších souvislostí nebo člověk, který si myslí, že takovým člověkem je, vyšel z určitých poměrů a je v podstatě profesionálně deformován, tedy je do určité míry neobjektivní. Nicméně se dají najít určité sjednocující prvky. Zde může sehrát dobrou roli právě vyšší organizační celek NNO.
Nahoru Aktuality Zpět HOME
1. Silné stránky neziskovek v SZ oblasti celkově, obecně motivace:
Existuje určité společenské povědomí pomáhat ZP, soucit, sounáležitost, potřeba pomáhat, hojit si svědomí, nedostatek vlastní orientace ve světě a životě, vydělat na tom, být z toho živ, dělat něco jinak než je běžné, sebeuplatnění jednotlivců. To jsou motivy z nichž NNO dnes žijí. Silnou stránkou je že jednotlivci dokážou najít i ty nejmenší skulinky pro příležitosti, protože je jich mnoho, ne vždy je však dokážou využít na maximum možného a hlavně ne pro všechny.
 • Slabé stránky neziskovek SZ obecně:
       Nedostatek aktivních managerů, nejednotnost, malá informovanost a přístup k informacím, vzájemné konkurování, slabý hlas před úřady, malé možnosti, hovořím o malých NNO ne o Charitě nebo Diakonii. Nedostatek sjednocujících faktorů pro spolupráci. Absence obecné vize budoucnosti nebo alespoň nikde nebyla veřejně deklarována, napsána, sdělena. Jedna neziskovka dosáhne úspěchu, proč by se o něj podělila s ostatními. Koláč není dost velký pro všechny.

  2. Ohrožení SZ neziskovek obecně:
       Špatná hospodářská a politická situace ve státě, tvrdá restriktivní politika vůči obyvatelům. Škodlivé je také uplatňování názorů: Každý se o sebe musí postarat sám, všichni máme stejné možnosti, dejte nám pokoj, ono se to nějak vyřeší samo. Nahoru Aktuality Zpět HOME
  3. Příležitosti, které mají a mohou využít SZ NNO obecně:
       NNO se musí zorganizovat do vyššího spolupracujícího celku. Musí si vytvořit zastřešující, akceschopný orgán (třeba MS KRHO) pro zastupování a komunikaci s hospodářskými a politickými špičkami v kraji, lépe v celé ČR. Postup jednání a strategie v& kraji a v celé ČR by měly být shodné nebo alespoň komplementární. Tento orgán se však nemůže spokojit pouze s tím, že bude zastupovat a vyjednávat. Tím jeho vážnost utrpí a bude upadat. Musí si vytvořit společnou vizi kterou bude naplňovat postupnými kroky a to vytvářením společných velkých projektů, musí je realizovat. Musí nutně přecházet na profesionální úroveň. Rozsah záměru a množství práce nesnese amatérizmus.
  4. Konkrétní návrhy opatření ke zlepšení situace SZ neziskových organizací :
       Nestanovujme si malé cíle. Malé cíle dávají jen hubené výsledky o něž musíme stále znovu a znovu bojovat. Integrujme se fakticky ne jen jako pomyslní delegáti různorodé skupiny neziskovek pro vyjednávání s úřady. To o co se teď snažíme, třeba v MS KRHO, není cíl, je to jen nutný prostředek k dosažení nové kvality. Tuto kvalitu neznáme, nehovořili jsme o ní, neumíme se podívat za humna. Galileo Galilei byl také jenom blázen, jeho současníci jej také jako bezvýznamného blázna zabili. Dnes se na něj díváme jinak. Historie nám říká, jestliže neobjevím něco dnes já udělá to za mne někdo jiný, jinde a později. Můžeme však na to spoléhat? Bude to třeba za 100 let a náš život je tak krátký, pomůže nám, že to pak bude třeba v Číně nebo v Americe? Vytvořme si VIZI poskytující novou kvalitu pro všechny. Něco jako objev nebo vzor pro celý civilizovaný svět. Jsem blázen? Možná, ale co když.. Nahoru Aktuality Zpět HOME

  Nic není nemožné. Jsou jen malí lidé a malé cíle.  1. Co neziskové organizace SZ spojuje: - Jsou dvě velké skupiny NNO:
   * NNO poskytující služby klientům (organizátoři ztéto činnosti žijí) - bývají to velké org.
   * NNO organizující služby pro sebe samotné (dobrovolní organizátoři pracují bez úplaty).
        Obě tyto rozdílné skupiny spojuje především potřeba zdravotní a společenské péče. Spojuje nás relativní nezájem státních institucí, potřeba financí na činnost. Obě skupiny poskytovatelů služeb potřebují silné vazby a konexe na státní instituce, znalost zákonů. Spojuje nás nutnost medializace obtížného života ZP, jejich velké úsilí k dosažení věcí zcela samozřejmých pro zdravé lidi a jejich obrovské vůle žít důstojně. Spojuje nás potřeba být silným a uznávaným partnerem pro vyjednávání na státních, krajských a obecních úřadech. Potřeba mít v ruce argumenty pro vyjednávání. Znalost vlastních potřeb a možností. Znalost ideální vize budoucnosti. Znalost svých protivníků, spojenců a partnerů, protože se v podstatě jedná o boj. Obě skupiny poskytovatelů jsou v podstatě vzájemně svázány jako dvě strany jedné mince.
   Nahoru Aktuality Zpět HOME

  2. Co neziskové organizace SZ rozděluje:
        Vzájemná neznalost prostředí, potřeb a problémů. Rozdílný přístup k řešení problematiky. Nevyvážené možnosti jednotlivých NNO obou skupin. Malá komunikace. Nevíra ve vzájemnou spolupráci. Rozdílné potřeby skupin. Absence vize společné spolupráce. Sobectví, nedostatek integrujících elementů a osobností.
        Řekl bych, že nás mnohem více věcí spojuje než rozděluje, ale to co nás rozděluje je velmi důležité a je potřeba se tomu věnovat ihned pokud chceme něco změnit.

  ©  Emil Mainda 2002