Lázně
Lázně, právo a vyhlášky

 Přehled lázní   Lázně a bechtěrev  Napište hodnocení
     Na této stránce jsou uvedeny citace ze zákonu 48/1997 Sb. a vyhlášky 58/1997 Sb. dotýkající se lázeňské péče. Pokusili jsme se o praktický výklad v bodech, který je uveden na úvodní stránce: Lázně a bechtěrev.

     Zákon 48/1997 Sb. upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče. Z tohoto zákona citujeme pasáže z §33 dotýkající se lázeňské péče:
Nahoru Aktuality Zpět HOME
$33.1. 

 Lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskopu péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

 2. 

 Nemoci, u nichž lze lázeńskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeńské péče podle následujících odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a idikační zaměření lázeňských míst stanoví Ministerstvo zdravotnictní vyhláškou (Indikační seznam pro lázeňskou péči).

 3. 

 Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská péče nebo příspěvková lázeňská péče.

 4. 

 Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské péči zařizení lázeňské péče. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zařízení lázeňské péče přímo ze zařízení ústavní péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

 5. 

 Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta pouze jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

Nahoru Aktuality Zpět HOME

     Vyhláška 58/1997 Sb. Ministerstva zdradotnictví ze dne 13.3.1997 stanovuje indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Z této přílohy vyjímáme z kapitoly VII/2 "Nemoci pohybového ústrojí" informace, které se vztahují k Bechtěrevově chorobě - diagnóza M45.

$1  

Nemoci u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria proposkytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst.

VII/2  

Ankylozující spondylitis komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b" soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.

3)  

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.

5)  

Je-li lázeňské léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

Nahoru Aktuality Zpět HOME

©  Emil Mainda 2002