Právo doprovází člověka celý život a neznalost zákonů neomlouvá
Práva a povinnosti pojištěnců v ČR

     Zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění ze dne 7.3.1997. Podle tohoto zákona je poskytována veškerá zdravotní péče v ČR, a to prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Z tohoto zákona citujeme některé důležité pasáže:

Práva pojištěnce:
 • Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

 • Žádá-li pojištěnec ZP o registraci je tato povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů a není oprávněna stanovit dobu po kterou bude u ní pojištěn nebo vztah pojištěnce sama ukončit.

 • Pojištěnec má právo na výběr lékaře či odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s vyjímkou závodní zdravotní služby. Toto právo může uplatnit jednou za 3 měsíce.

 • Zvolený lékař může odmítnout přijetí pacienta pouze tehdy, jestliže by přijetím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení. Jiným důvodem může být přílišná vzdálenost místa bydliště pacienta.

 • Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území, a také v případě, že se jedná o neodkladnou péči

 • Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

  Aktuality Zpět HOME
  Povinnosti pojištěnce:
 • Pojistěnec je povinen plnit oznamovací povinnost, sdělit svému zaměstnavateli v den nástupu do zaměstnání u které zdravotní pojišťovny je pojištěn a nahlásit do 8 dnů změnu zdravotní pojišťovny.

 • Hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 • Poskytovat součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim. Dodržovat opatření směřující k odvrácení nemoci. Vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví.


  Lázeňská péče:
 • Lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař ZP a hradí příslušná ZP. Návrh na lázeňskou péči podává s předtištěném formuláři ZP registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

 • Nemoci u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikaci zaměření lázeňských míst stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

 • Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Poskytuje se v době dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolává k lázeňské péči zařízení lázeňské péče. V prvním pořadí naléhavosti péče je pacient předvolán nejpozději do jednoho měsíce a v druhém pořadí naléhavosti je předvolán nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení návrhu.

 • Příspěvková lázeňská péče. je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou péči. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za 2 roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

  Nahoru Aktuality Zpět HOME
  Ambulantní péče:
 • Primární zdravotní péče. Tuto péči poskytuje pojištěncům jejich registrující lékař, případně ošetřující lékař. (Obvoďák) Při převzetí do péče vyplní registrující lékař registrační list a vyžádá si od předchozího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Tento je povinen potřebné informace předat písemně.

 • Registrující lékař je povinen zajišťovat zdravotní péči o registrovaného pojištěnce. Praktický lékař je povinen zajišťovat také návštěvní službu.

 • Specializovaná ambulantní zdravotní péče. Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče, doporučí registrující lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno tuto péči poskytnout. Právo na volbu zdravotnického zařízení tím není dotčeno. (Platí i nadále možnost volby pacientem.) Spolu s doporučením zasílá lékař také písemné odůvodnění a důležité údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o dosavadním léčení.

  Nahoru Aktuality Zpět HOME