Projevy MB

Klinické hodnocení aktivity AS


AS neboli - Bechtěrevova choroba je ve svých projevech velice variabilní. Známe sice jen několik základních forem průběhu onemocnění, ale ty jsou u mnoha pacientů doprovázeny mnoha dalšími přidruženými komplikacemi. Aktivita zánětlivého procesu u Bechtěrevovy choroby může být velice různá, co do rozsahu, i co to intenzity, mohou nastat i dlouhá období klidu či velice prudká vzplanutí. V klinické praxi nemáme k dispozici žádné objektivní parametry či testy, které stanoví závažnost funkčního postižení nemocného a jeho změny. Za nejprůkaznější se stále považuje "Rentgenový obraz", ale jak víme z vlastních zkušeností, i ten je málo citlivý, zejména v počátečních stádiích choroby (což trvá i dlouhá léta), a navíc znamená pro organismus zátěž. Proto bylo vytvořeno několik obecně uznávaných indexů, které toto hodnocení usnadňují:
1. BASDAI- slouží k hodnocení aktivity onemocnění
2. BASFI- slouží k hodnocení a monitorování funkčních schopností nemocných AS
3. BAS-G- vyjadřuje celkový vliv AS na kvalitu života nemocného
4. BASMI- hodnotí 5 vzdáleností, které charakterizují typicky postižené oblasti páteře
5. BASRI- popisuje radiologické změny na SI kloubech, bederní a krční páteři
Zpět Home
1. Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI
Hodnocení aktivity onemocnění indexem BASDAI je jednoduché a každý pacient si je může zpracovat sám. Ohodnotí své pocity podle 6 následujících kritérií a ocení je body v rozpětí 0 - 10:
 1. Intenzita únavy žádná totální
 2. Bolesti páteře žádné nesnesitelné
 3. Bolesti periferních kloubů žádné nesnesitelné
 4. Lokální citlivost - pohmat, tlak žádné nesnesitelné
 5. Ranní ztuhlost - pocit žádná extrémní
 6. Ranní ztuhlost - hodin 0 hod. 2 hod.
Nakonec si spočítá průměrnou hodnotu. BASDAI tedy nabývá hodnot 0 až 10. Je zřejmé, že hodnota se může měnit každý den, metoda je jednoduchá a přitom poskytuje obraz o stavu choroby i jejím vývoji. Někdy je používana modifikace, kdy pacient nehodnotí svůj okamžitý stav, ale stav za uplynulý týden. (BASDAI - Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)
2. Schopnost zvládat běžné činnosti - BASFI
Pacient si odpoví na 10 následujících otázek. Prvních 8 se ptá na konkrétní úkon a poslední 2 se ptají na schopnost zvládat běžné životní situace. Otázky bodujeme podle již známého schématu:
 x. Otázka a odpověď > jednoduché    nemožné    
1 Oblékání ponožek nebo punčoch bez pomoci nebo s pomůckou
2 Zvednutí pera z podlahy předklonem bez pomůcek
3 Dosáhnutí na vysokou poličku bez pomoci druhé osoby či pomůcky
4 Vstávání ze židle bez opěradel bez pomoci rukou nebo jiné osoby
5 Vstávání z podlahy z lehu na zádech bez pomoci
6 Bezproblémové stání po dobu 10 min. bez opory
7 Vystoupání 12-15 schodů bez použití zábradlí či hůlky, pravidelné střídání nohou
8 Ohlédnutí přes rameno bez otáčení těla
9 Provádění fyzicky namáhavých činností (léčebný tělocvik, práce na zahradě, sport ...) 
10 Celodenní činnost buď doma, nebo v zaměstnání
Index BASFI je průměrem těchto hodnot. BASFI jednoduchým a rychlým způsobem jak dostatečně přesně ohodnotit stav Vaší AS. Citlivě reaguje na změny toho lze využít například ke zjišťování jaké aktivity Vám škodí, či jaký způsob rehabilitace je nejúčinnější. Testovat si můžete i účinnost léků. Při procvičování preferujte cviky, snižující nejvyšší indexy v tabulce! Příklad: Ohlédnutí přes rameno - procvičujte rotaci krční páteře. (BASFI - Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)
Nahoru Zpět Home
3. Index kvality života BAS-G
Koeficient BAS-G zahrnuje 2 otázky týkající se kvality života. Pacient si opět sám stanoví na desetibodové škále jaký vliv měla choroba na jeho život:
 1. Během minulého týdne žádný extrémní
 2. V posledních 6 měsících žádný extrémní
BAS-G (průměr z obou hodnot), je citlivým a spolehlivým ukazatelem, který dobře koreluje (vzájemně souvisí) s hodnotami BASDAI a BASFI. (BAS-G - Bath Ankylosing Spondylitis – Global)
4. Měření pohyblivosti BASMI
BASMI spočívá v měření následujících parametrů: rotace krční páteře, vzdálenost tragu od stěny, laterální flexe, modifikovaná Schoberova distance a intermaleolární distance. BASMI je rychlý, reprodukovatelný a senzitivní k popisu celého spektra AS. (BASMI - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index. Jeho stanovení se neobjde bez pomoci druhé, alespoň poučené či znalé, osoby. Zpravidla je to lékař či terapeut.)
5. Radiologický index BASRI
BASRI představuje nový radiologický bodovací systém, který popisuje na 5 stupňové škále změny na SI kloubech (mezi kostí křížovou a pánví), bederní a krční páteři. (BASRI - Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index. Jeho stanovení se neobejde bez pomoci rentgenu a lékařů).
 Stupeň   Nález  Popis změn na páteři 
0 normální  Žádné změny
1 podezření   Žádná trvalá změna
2  lehký Eroze, kvadratizace, sklerózy i bez syndesmofytů na ≤ 2 obratlích 
3 střední  Syndesmofyty na ≥ 3 obratlích, s nebo bez fúze 2 obratlů
4 těžký  Fúze postihující ≥ 3 obratle
Nahoru Zpět Home
©  Emil Mainda 2005