Tento příběh je složitý, starý a dlouhý. Mějte trpělivost a čtěte, snad se Vám bude líbit.
EgyptPřečtěte si příběh starý 3300 let Ramses II. Přečtěte si příběh starý 3300 let Bechtěrev

     Tento příběh začíná hodně dávno v Egyptě před 3 300 lety s nástupem 19. dynastie egyptských faraónů. Doba stavby pyramid již byla minulostí, největší Cheopsova pyramida stála již 1500 let!
Díl 1. Doba, lidé a náhody    jimž vděčíme za tento příběh
Přečtěte si příběh starý 3500 let      Období Nové říše je dobou velké slávy, kulturního a hospodářského rozmahu Egypta, a také dobou nejznámějšího a nejmocnějšího faraona RAMSESE II o němž si budeme psát. Nová říše, někdy nazývaná dobou Ramsesovskou, počíná 19. dynastií faraonů s nástupem RAMSESE I (1310 př.n.l.) a končí posledním vládcem 20. dymnastie RAMSESEM IX. kolem roku 1070 př.n.l. Důvodem je jednak rozvoj těžby a výroby železa v Asii s následnou ztrátou významu měděných dolů v Egyptě, a také rostoucí moc kněží jež rozštěpila celou zemi.

Ramses I. - 1310 až 1309 př. n. l.
Velmi slavná maska nalezaná  v nevyloupeném hrobě      Byl zakladatelem 19. dynastie faraonů a mj. začal prosazovat dědický nárok na trůn. Sloužil v armádě třem předchozím vládcům 18. dynastie. Prvním z nich byl známý TUTANCHAMON (1347 - 1339 př.n.l.), jehož neporušená hrobka byla nalezena počátkem 20 století. Z bájného pokladu zde nalezeného je nejznámější jeho zlatá posmrtná maska. Po té co se jeho velitel Haremheb stal v letech 1335 -1310 př.n.l. posledním králem 18. dynastie, byl Ramesse povýšen na jeho zástupce a po smrti Haremheba se sám stal nejmocnějším mužem v Egyptě. Po své korunovaci ustanovil svého syna Setchiho spolukrálem. Dokončil reorganizaci armády a položil základ budoucí moci a slávě Egypta, pohřben byl v Údolí králů.
Setchi I. - 1309 - 1290 př.n.l.
     Syn Ramsese I. dostal po svých předchůdcích mocnou a prosperující říši a v jejich díle dále pokračoval. Podařilo se mu zpátky připojit k Egyptu Sýrii, potlačil několik pokusů o povstání v Núbii a odrazil silné nájezdy z Lybie. Ze stavitelské činnosti stojí především za zmínku položení základu Velkého Sloupového Nádvoří v Karnaku, či jeho zádušní chrám v Západních Thébách. Za jeho vlády se mezi hlavní egyptská božstva propracovává také Sutech, bůh války a zla, po němž nosil i své jméno.

Ramses II. - 1290 - 1224 př.n.l.
     Ramses II. je dnes asi nejznámějším faraonem celého Egypta. Ačkoli za jeho vlády Egypt nedosáhl největší prosperity, nebyl největším válečníkem, nedobyl největší území, dokonce i přes neuvěřitelných 66 let panování nebyla jeho vláda nejdelší. Přesto se stal nejznámějším a největším z celé historie egyptských vládců. Ramses II. nastoupil na trůn ve svých 15ti letech jako druhorozený syn Setchiho I.
     Již v roce 1285 př.n.l. podnikl svou nejznámější bitvu. Ramses se vydal dobít město Kadeš, pod nadvládou Chetitů. Velel čtyřem armádám: Amonova, Reova, Ptahova a Sutechova. Chetitský král Muvatalliš však lstivě přemohl Reovu a záhy i Amonovu armádu. Ramses se pak probil a prchl k moři, kde narazil na jeden z oddílů egyptské armády. Ihned s ní vytáhl zpět na Muvatalliše. Cestou je ještě posílila Ptahova armáda. Bitva u Kadeše skončila nakonec "slavným" vítězstvím Ramsese, ale jisté je že Kadeš zpět nedobyl. Zřejmě od té doby se nechává rád zobrazovat jako slavný válečník. Nakonec po několika letech drobných sporů Ramses a Muvatalliš mezi sebou uzavřeli mírovou smlouvu, (nejstarší vůbec známou v lidských dějinách), která se týkala i vzájemné pomoci při napadení jedné ze zemí a poprvé v historii obsahovala ujednání o vzájemném vydávání uprchlíků, kterým byla přislíbena amnestie. Ve 34 roce vlády uzavřel Ramesse II. na důkaz přátelství s Chetitskou říší, sňatek s dcerou krále Chattušila III., která se tak stala druhou manželkou, po jeho první hlavní manželce Nefertari. Mírová smlouva nebyla nikdy žádnou ze stran porušena, což umožnilo Ramsesovi plně se věnovat domácí politice a stavitelství.
     Pro upevnění bezpečnosti státu, nechal budovat síť pohraničních a přímořských pevností proti pirátům. Ramesse II. byl však především velký stavitel. Nejzajímavější stavbou je dvojice chrámů v Abú Simbelu. Jistě si všichni pamatujeme, že tyto stavby měly spočinout na dně Asuánské přehrady, ale díky zahraniční pomoci se je podařilo zachránit přestěhováním na bezpečné místo. Větší zasvětil Ramses sobě a bohům Amenreovi, Raharachtejovi a Ptahovi. Menší byl zasvěcen 1. manželce Nefertari a bohyni Hathor.
     Ramses II. nechal postavil více staveb, než všichni jeho předchůdci dohromady - dokončil Luxorský chrám. velkým dílem přispěl k dostavění Sloupové síně v Karnaku. Letecký pohled na Luxorský chrám. Od vstupu do chrámu vedle cesta lemovaná alejem sfing až do asi 2,5 km vzdáleného Karnaku Tato sloupová síň je plocha o 53 x 102 metrech, na které se tyčí 134 sloupů, s jejíž stavbu započal již Amenhotep III. a Setchi I. Postavil také velkolepý zádušní chrám v Thébách - tzv. Ramesseum s půdorysem 200 x 60 metrů. Především založil v Deltě nové hlavní město Pi-Ramesse, kde se s celou státní správou a dvorem přetěhoval.
     Ramses II. zavedl také tzv. Instituci královských synů, kdy nejschopnější chlapce země adoptoval, aby tak zaručil, že v kteroukoli dobu, v případě jeho smrti bude k dispozici jeho dědic. Je také znám jako velmi plodný otec. Údajně měl 111 synů a pyšnil se svými čtyřmi hlavními manželkami, šeseti vedlejšími a několika stovkami svých profesionálních souložnic.
Pohřbít se Ramses II. nechal v Údolí králů. Jeho hrobka byla však již ve starověku vyloupena. Jeho mumii zachránil Pinodžem I. který ji spolu s mumiemi dalších 39 králů, nechal ukrýt do společné hrobky před lupiči.

Merenptah - 1224 - 1214 př.n.l.
     Jeden ze synů Ramsese II. - Merenptah pokračoval v započatém díle svého otce, udržoval mírovou smlouvu s Chetity - na jejím základě pomohl jejích obyvatelům v době velkého hladomoru. S královským dvorem se přestěhoval zpět do Mennoferu a čelil několika nájezdům Mořských národů a Lybijců. Do doby jeho panování zahrnujeme obrovský exodus hebrejců z Egypta.

Setchi II.-Tvorset-Siptah - 1214 - 1196 př.n.l.
     Sethi II vládl jen krátce po svém předchůdci a navíc za jak za něj, tak za jeho nástupce SIPTAHa vládla Sethiho energická manželka TVOSRET , která se nechala na vyobrazením titulovat jako král Egypta. Za vlády Sethiho došlo také k povstání Núbijského místokrále AMENMESSE, který však byl vzápětí poražen. 19.dynastie končí a do Egypta vráží Lybijci, kteří obsazují na krátkou dobu Nilsou deltu. Tvorset Byla vdovou krále Setchiho II. a na trůn nastoupila z důvodu absence mužského potomka posledních tří králů. Východisko to však bylo nouzové a jak se ukázalo, znamenalo konec 19. dynastie.

Nastupuje 20. dynastie - 1196 - 1070 př.n.l.
     Pokračuje Ramesesovská doba, s pokusy o znovuobnovení moci a spostupujícím úpadkem země.

Setnatche - 1190 - 1188 př.n.l.
     Egypt bojuje mezi sebou. Počátek 20.dynastie je ve znamení občanských válek, které se však s největší pravděpodobností omezovaly na úzkou úřednickou vrstu. V této době se již vysoké úřady dědily a jejich vykonavatelé byli hladoví po stále větší moci. Až ve druhém roce vlády Setnachte situaci uklidňuje, vyhání Lybijce z Delty a znovuobnovuje pořádek v zemi. Setnachte si také přivlasnil hrobku královny TVOSRET postavenou v údolí králů.

Ramses III. - 1188 - 1157 př.n.l.
     Poslední z velkých králů Nové Říše přijal stejnou titulaturu jako Ramesse II a všemožně se jej snažil napodobit, jak zahraniční i domácí politikou, tak stavební činnosti. Jeho zádušní chrám v Medin Et Habu je téměř totožný s Ramesseem. Díky vojenských tažení se mu ještě podařilo udržet celistvost země. Na konci jeho vlády čelil povstání, které zorganizovala jedna z jeho manželek Teja, která se pokusila po zdařeném atentátu na Ramesse III dosadit na trůn svého syna. To se ji však nepodařilo.
Velká vítězství v bitvách s Lybijci a Mořskými národy jsou vyobrazena na vstupním pylonu chrámu v Medin Et Habu.

Ramses IV.-IX. - 1157 - 1070 př.n.l.
     Faraoni 20. dynastie a poslední vládcové Nové říše. Egypt začíná postupně upadat. Jednak důsledkem velkého rozvoje těžby železa v Asii a měděné doly v Egyptě se stávají nepotřebnými. Špatná politika faraonů vedla k řadě povstání lidu a rostoucí moc kněží nakonec rozdělila celý stát. Za vlády RAMSESE IX. začíná rozsáhlé vylupování královských hrobek a Egypt se stal jen zeměpisným pojmem a nádhernou pohádkou v historii. Kolem roku 1070 př.n.l. končí období Nové Říše.

Následuje tzv. 3. přechodné období - 1070 - 710 př.n.l.
     Nastupuje 21. dynastie faraonů. Hospodářský úpadek pokračuje. Pro náš příběh je však přece jen jeden z faraonů tohoto období důležitý. Je to:
Pinodžem I. - 1060 - 1000 př.n.l.
     Byl jedním z představitelů dynastie kněžských králů (tzn. velekněz boha Amona s královským titulem). Vládl Hornímu Egyptu a prohlašoval se za vládce Egypta celého, ačkoli v Dolním Egyptě vládli další dva králové (ti se ovšem také prohlašovali králi celého Egypta). Jeho přínos pro náš příběh spočívá v tom, že jako první faraon nechal přestěhovat mumie svých předchůdců na bezpečnější místa a uchránil je před zničením vykradači hrobů. Povedlo se to na téměř 3000 let!
Ale to už je Díl 2. příběhu Bechtěrev je starý jako lidstvo samo

Pokud někoho zaujaly dějiny Egypta, můžete se podívat na:
Přehled faraónů    Encyklopedie Egypta    Pyramidy