klub-bechtereviku@seznam.cz
KLUB BECHTĚREVIKŮ
 Sídlo: Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, Poštovní adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8, e-mail: klub-bechtereviku@seznam.cz
Přihlášku zasílejte na adresu:  Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8, e-mail: klub-bechtereviku@seznam.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška do Klubu bechtěreviků
obrázek přihláška sešitek 1 obrázek přihláška sešitek 1 - Tady je přihláška KB stahuj přihl do KB v souboru PDF
- Tady je přihláška na rekondice KB v roce 2011 stahuj Rekondice KB 2011*.PDF

- Tady je přihláška KB-MS stahuj kartička1 v jpg
- Tady je přihláška KB-MS stahuj kartička2 v jpg

obrázek přihláška sešitek 1 obrázek přihláška sešitek 1 - Tady je přihláška KB-MS stahuj sešítek1 v jpg
- Tady je přihláška KB-MS stahuj sešítek2 v jpg

- Tady je přihláška KB-MS stahuj kartička v PDF
- Tady je přihláška KB-MS stahuj sešitek v PDF

Klub bechtěreviků sdružuje pacienty s dg. Bechtěrevova choroba, a také všechny zájemce o zlepšení jejich života (odborníci, rodinní příslušníci, přátelé i organizace). Prosazuje a hájí zájmy postižených, zabezpečuje jejich informovanost v oblasti soc. zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství a ve všech oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života nemocných. Sdružení bylo založeno v roce 1990 dle zákona č. 83/90 Sb. O sdružování občanů, působí na území ČR. Spolupracuje s vládními a dalšími organizacemi doma i ve světě. KB je členem Mezinárodní federace bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 bechtěrevických organizací ze 4 světadílů.
Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Shromáždění delegátů, které je svoláváno předsedou výkonného výbor KB o.s. k jednání nejméně 1x za rok. Volí a odvolává předsedu a místopředsedu a revizní komisi na období 3 let. Předseda výkonného výboru je statutárním zástupcem Klubu.
Krajské organizace: Na území jednotlivých krajů působí krajské organizace Klubu. Nejvyšším orgánem je Krajské shromáždění, které svolává předseda krajského výboru nejméně 1 za rok. Volí předsedu, místopředsedu a 3 členy krajského výboru na 3 roky. Pracují tyto krajské organizace:
Praha - Brno - České Budějovice - Hradec Králové - Ostrava - Zlín - Plzeň
Pardubice - Ústí n. Labem - Olomouc - Vysočina - Liberec - Karlovy Vary
Členem Klubu bechtěreviků: Se mohou stát za stejných podmínek fyzické i právnické osoby. Podmínkou není státní občanství České republiky ani sidlo právnické osoby na území ČR. Členství vzniká na základě podané přihlášky a její registrací výkonným výborem. Členský příspěvek fyzické osoby činí 300 Kč/rok. Klub uvítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří budou ochotni přispívat do našeho časopisu a spolupracovat s KB jak v Praze, tak i v regionech.
V Moravskoslezském kraji působí regionální Klub bechtěreviků od roku 2001, zatím má asi 130 členů. Naše internetové stránky - www.webpark.cz/bechterev. KB v ČR dnes čítá více než 1 300 členů.
Kontakt:Předseda: Jindřich Fanta, U Cihelny 676, 280 02 Kolín 4, Tel.: 321 722 158, 605 256 826
e-mail: jindrich.fanta@volny.cz, klub-bechtereviku@seznam.cz, www.klub-bechtereviku.cz
 MS kraj: Miroslav Šmecko, Beskydská 683, 739 61 Třinec 6, Tel.: 775 238 042, e-mail: kb-ms@volny.cz
Vážená paní, Vaše členské číslo: ……………..
Vážený pane,


Tímto Vám děkujeme, že jste se přihlásil(a) do našeho Klubu bechtěrteviků. Aby jste se definitivně stal(a) naším členem, musíte uhradit členský příspěvek. Ten je roční a činí 300,- Kč. Úhradou příspěvku získáte právo čerpat i další výhody včetně odběru našeho měsíčníku „bechtěrevik“, který je našim členům distribuován zpravidla po 10. dni v měsíci. Při vstupu je třeba jednorázově uhradit ještě 50,- Kč na výrobu a distribuci průkazky. Celkem uhraďte 350,- Kč.
Na obálce tohoto dopisu, na prvním řádku adresy při zasílání časopisu, a dále zde nahoře je uvedeno vaše členské číslo, které je důležité pro veškerý styk s naší organizací.

Toto členské číslo musíte uvádět zejména v kolonce variabilní symbol při placení členských příspěvků, či při jiných platbách pro klub. A to jak při placení složenkou, tak při platbě převodem z Vašeho účtu.
To jsou možnosti placení na účet klubu, který je: 185 31 061 / 0100. Zaplacené příspěvky jsou nutným předpokladem pro případné čerpání dalších služeb klubu, jako rekondice, rehabilitace, cvičení, konzultace atd.
Součástí tohoto průvodního dopisu je rovněž seznam naposledy nám známých kontaktů na předsedy jednotlivých krajských organizací Klubu bechtěreviků. Předem se omlouváme, pokud již některý kontakt neodpovídá skutečnosti.
Další informace můžete získat například na našich internetových stránkách: - www.klub-bechtereviku.cz
Rovněž tak jednotlivé krajské organizace mají zřízené internetové stránky, viz odkazy na centrálních stránkách.

Na závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že se aktivně zapojíte do činnosti našeho Klubu, neboť ten bude takový, jaký si jej uděláme. Všichni jsme na tom stejně. Případné další informace Vám rád poskytnu.


S pozdravem
Jindřich Fanta v.r.
předseda Výkonného výboru KB
Kontakt na mne: 605 256 826
jindrich.fanta@volny.cz , klub-bechtereviku@seznam.cz,